وظایف دفتر آموزش مداوم
 
 
 1 - برنامه ریزی انواع برنامه های آموزش مداوم از نظر زمان و مکان
 2 - صدور گواهی برنامه های اجرا شده
 3 - نظارت بر محتوی و شیوه ی اجرای برنامه ها و حضور و غیاب
 4 - رعایت دستورالعمل های وزارتی
 5 - صدور گواهی نهایی برای پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و پیراپزشکان مشمول قانون
 6 - تشکیل جلسات کمیته ماده 6
 7 - تشکیل جلسات کمیته تخصیص امتیاز
 8 - صدور مجوز انواع برنامه های آموزش مداوم
 9 - هماهنگی با انجمن ها و سازمان های نظام پزشکی در خصوص برنامه های آموزش مداوم
 10 - تشکیل جلسات برای امتیازات کسب شده خارج از کشور (حضوری - غیرحضوری)
 11 - تشکیل جلسات برنامه های آموزش مجازی (غیرحضوری)
 12 - ارزشیابی برنامه ها
 13 - نظرسنجی فعال از مشمولین قانون آموزش مداوم  
 14 -تشکیل جلسات شورای آموزش مداوم (سالیانه)
 15 - تشکیل کمیته برنامه ریزی آموزش مداوم
 16- تشکیل جلسات با رابطین فعال گروه های آموزشی در جهت ارتقای سطح برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
 
 
آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400